نمونه شکواییه افترا و توهین

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب با مشتکی عنه … به علت موضوع … دچار اختلافاتی شدیم که ایشان در تاریخ … ضمن بی حرمتی به بنده تهمت زده و اعمال … را بدون هیچ دلیل و مدرکی و به طور صریح به من ن...

ادامه مطلب...

نمونه شکواییه شهادت دروغ

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به عنوان مشتکی عنه پرونده کیفری به شماره کلاسه ………. در دادگاه کیفری ………. به اتهام ……… بودم که به موجب دادنامه شماره ………. به اتهام ذکر شده محکوم شدم. بنده پس...

ادامه مطلب...

نمونه شکواییه ضرب و جرح

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
آقای/خانم … در تاریخ … در محل … (مکان وقوع جرم) به بنده حمله ور شده و اینجانب را با … (وسیله ضرب و جرح) مورد ضرب و جرح قرار دادند که از ناحیه … دچار جراحات و آسیب ش...

ادامه مطلب...

نمونه شکواییه چک بلامحل

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
مشتکی عنه … فقره چک به شماره ………. در تاریخ ……… عهده بانک …… در شهرستان ……… شماره ……… به مبلغ ………. ریال به دلیل بدهی در وجه بنده صادر نمودند. اینجانب در تاریخ معین ش...

ادامه مطلب...

نمونه شکواییه چک بلامحل به علت مسدو...

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
مشتکی عنه … فقره چک به شماره ………. در تاریخ ……… عهده بانک …… در شهرستان ……… شماره ……… به مبلغ ………. ریال به دلیل بدهی در وجه بنده صادر نمودند. اینجانب در تاریخ معین ش...

ادامه مطلب...

نمونه شکواییه ضرب و جرح عمدی توسط ش...

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب طبق عقدنامه شماره ……… در تاریخ …….. در دفترخانه شماره …… شهرستان …….. به عقد دائم مشتکی عنه درآمده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت …… سال ….(تعداد) فرزند دخ...

ادامه مطلب...

نمونه شکواییه انتقال مال به قصد فرا...

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب مبلغ ……. ریال را از مشتکی عنه بابت …….. طلبکار بودم که به موجب دادنامه شماره ……… صادره از شعبه …… دادگاه عمومی شهرستان ……….. ایشان محکوم به پرداخت مبلغ ذکر ...

ادامه مطلب...

نمونه شکواییه اسید پاشی

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب با مشتکی عنه به دلیل اختلاف در موضوع ………….. دچار مشکلاتی شدیم که چندین بار به کشمکش و مشاجره منجر گردید. ایشان در تاریخ ………. در خیابان ………….. به بنده حمله و...

ادامه مطلب...

نمونه شکواییه نشر اکاذیب

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب با مشتکی عنه به علت موضوع ………. دچار اختلافاتی شدیم که متاسفانه ایشان به منظور ضربه زدن به بنده اقدام به انتشار شایعات و مطالب کذبی شامل …… در تاریخ ………. نمو...

ادامه مطلب...

نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب مالک خط تلفن به شماره ……… می باشم که مشتکی عنه از طریق شماره های ……. از تاریخ …….. به مدت …….. با بنده تماس گرفته و ایجاد مزاحمت کرده است. اینجانب بارها از ...

ادامه مطلب...

نمونه شکواییه ترک انفاق

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب و مشتکی عنه طبق تصویر مصدق عقدنامه شماره …… مورخ ………….. در دفترخانه شماره ………… شهرستان ……… به عقد دایم یکدیگر درآمده ایم. ایشان از تاریخ ……… بدون دلیل شرعی ...

ادامه مطلب...

نمونه شکواییه ممانعت از حق

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب نسبت به ملک مشتکی عنه به آدرس ……………. دارای حق ارتفاق می باشم. متاسفانه مشتکی عنه بدون هیچ دلیل قانونی و بدون اجازه اینجانب و با اطلاع از این که این حق متعلق...

ادامه مطلب...