شرب خمر

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۶۴- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، م...

ادامه مطلب...

زنا

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۲۱– زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه ...

ادامه مطلب...

مزاحمت برای زنان و کودکان در اماکن ...

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۱۹- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و...

ادامه مطلب...

تفخیذ

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۳۵– تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است. ماده ۲۳۶– در تفخیذ،...

ادامه مطلب...

لواط

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۳۳– لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است. ماده ۲۳۴– حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط اح...

ادامه مطلب...

تقبیل و مضاجعه

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۳۷– هر گاه زن و مردی که بین آن‌ ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق ...

ادامه مطلب...

مساحقه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۳۸– مساحقه عبارت است از این که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. ماده ۲۳۹– حد مساحقه، صد ضربه شلاق است. ماده ۲۴۰&ndas...

ادامه مطلب...

قذف

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۴۵– قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد. ماده ۲۴۶– قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد ...

ادامه مطلب...

قوادی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۴۲– قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است. تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در...

ادامه مطلب...