سوگند و شهادت دروغ

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۴۹–  هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. ماده ۶۵۰- هر کس در ...

ادامه مطلب...

اخاذی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۶۹- هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این وا...

ادامه مطلب...

توهین و افترا

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۰۸- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی...

ادامه مطلب...

تهدید و اکراه

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: اخذ سند یا نوشته به عنف ماده۶۶۸- هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که...

ادامه مطلب...

مزاحمت برای زنان و کودکان در اماکن ...

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۱۹- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و...

ادامه مطلب...

مزاحمت تلفنی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۴۱- هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش...

ادامه مطلب...

نشر اکاذیب

ماده ۶۹۷- هرکس به وسیلهٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلهٔ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر ج...

ادامه مطلب...

بازداشت غیرقانونی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: بازداشت غیرقانونی توسط مامورین: ماده ۵۷۰- هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون ...

ادامه مطلب...

سلب حقوق و آزادی های مردم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸: اصل نوزدهم – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم – ه...

ادامه مطلب...

هتک حرمت مراسلات و مخابرات

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸:  اصل بیست و پنجم- بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس...

ادامه مطلب...

هتک حرمت یا حیثیت اشخاص

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۹۹- هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخ...

ادامه مطلب...

هتک حرمت منزل و مسکن اشخاص

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸: اصل بیست و دوم- حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون&r...

ادامه مطلب...