نمونه اظهارنامه مطالبه وجه چک

با سلام
احتراماً
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:
شما به عنوان صادر کننده چک شماره … بانک … به مبلغ … با تاریخ …
...

ادامه مطلب...

نمونه اظهارنامه تمکین

با سلام
احتراماً همانطور که مستحضرید:
شما به استناد عقدنامه شماره … به تاریخ … تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره … شهرستان … همسر شرعی و قانونی اینجانب می باشید که متاسفانه...

ادامه مطلب...

نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساخ...

مخاطب محترم
با سلام همانطور که مستحضرید حضرت عالی به عنوان یکی از ساکنین آپارتمان مبلغ … ریال بابت هزینه … از تاریخ … تا تاریخ … و مبلغ … ریال بابت هزینه … ا...

ادامه مطلب...

نمونه اظهارنامه مطالبه طلب

با سلام
احتراماً
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:
اینجانب براساس روابط خویشاوندی و اعتماد ی که به جنابعالی داشتم مبلغ سی میلیون ریال را در ت...

ادامه مطلب...

نمونه اظهارنامه مطالبه طلب

با سلام
احتراماً
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:
اینجانب براساس روابط خویشاوندی و اعتماد ی که به جنابعالی داشتم مبلغ سی میلیون ریال را در ت...

ادامه مطلب...

نمونه اظهارنامه استرداد لاشه چک

با سلام
احتراماً
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:
اینجانب یک فقره چک به شماره ………….. عهده بانک ……&...

ادامه مطلب...

نمونه اظهارنامه اعلام فسخ معامله به...

مخاطب محترم آقای / خانم
با سلام
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می‌شود:
همانطور که مستحضرید مطابق با قولنامه شماره …. مورخ …. ...

ادامه مطلب...

نمونه اظهارنامه حضور در دفترخانه جه...

مخاطب محترم خانم / آقای
با سلام
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می‌شود:
همانطور که مستحضرید اینجانب طبق مبایعه نامه عادی مورخ … یک وا...

ادامه مطلب...

نمونه اظهارنامه مطالبه نفقه

با سلام
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:
احتراماً همانطور که مستحضرید:
شما به استناد عقدنامه شماره … به تاریخ … تنظیمی در دفتر...

ادامه مطلب...