مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شار...

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ادامه مطلب...

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شار...

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست ...

ادامه مطلب...

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شار...

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ادامه مطلب...

مطالبه خسارت وارده به مورد اجاره با...

ماده ۳۳۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. قانون آیین دا...

ادامه مطلب...

مطالبه خسارت وارده به مورد اجاره با...

ماده ۳۳۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. قانون آیین دا...

ادامه مطلب...

مطالبه خسارت وارده به مورد اجاره در...

ماده ۳۳۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. قانون آیین دا...

ادامه مطلب...

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شار...

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: ماده ۱۹۸ ـ درصورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات: تبصره ۱ ماد...

ادامه مطلب...

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شار...

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ ـ درصورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست ی...

ادامه مطلب...

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شار...

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات: تبصره ۱ ما...

ادامه مطلب...

مطالبه وجه هزینه های آب، برق، گاز، ...

قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات: ماده ۱۰ مکرر– در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر م...

ادامه مطلب...

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شار...

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست ...

ادامه مطلب...

مطالبه خسارت وارده به مورد اجاره در...

ماده ۳۳۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۳۱– هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. قانون آیین دا...

ادامه مطلب...