نمونه رای تجویز ازدواج مجدد

در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ص. به طرفیت خانم م.ف. فرزند ع. به خواسته اذن ازدواج مجدد به علت عدم تمکین همسر اول با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر به اینکه خوانده علی رغم محکومیت...

ادامه مطلب...

نمونه رای الزام به تخلیه

خواهان: فریده……. خوانده: مجتبی……. کلاسه: ع……. تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تخلیه یکباب مغازه بشرح دادخواست دلایل و منضمات: ۱ـ فتوکپی قولنامه ۲ـ فتوکپی اظه...

ادامه مطلب...

نمونه رای الزام به انجام تعهد

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجمع شهید بهشتی شعبه ۱۱ الف: کلاسه: ب: خواهان: غلامحسین خوانده: محمد صادق ج: موضوع: الزام به انجام تعهد د:گردشکار دادخواستی که خواهان در ابتدای امرتقدیم کرده است و خواسته خود ر...

ادامه مطلب...

نمونه رای مطالبه وجه چک و خسارت تاخ...

خواهان: آقای الف خوانده: آقای ب کلاسه:……. تعیین خواسته و بهای آن: صدور حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت معادل مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره……. بانک…...

ادامه مطلب...

نمونه رای خلع ید

نکات آموزشی رأی: استفاده از ریش سفیدان محلی در مقام مطلع و گواه برای کشف واقع، رد درخواست سوگند به اعتبار وجود دلایل دیگر، مستند و مستدل بودن رأی شماره دادنامه: ۱۷۳ مورخ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۹ رأی دادگاه درخ...

ادامه مطلب...

نمونه رای مطالبه مهریه

کلاسه: ۱۰-۸۳-۱۹ دادنامه: ۳۲۲ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۴ مرجع رسیدگی: شعبه دهم دادگاه عمومی رشت خواهان: خانم (م- ن) فرزند (س- م) با وکالت خانم (م- ح) به نشانی: رشت … خوانده: آقای (ا- د) فرزند (ع) با وکال...

ادامه مطلب...

نمونه رای جلب ثالث

بسمه تعالی به تاریخ …………… پرونده کلاسه …………. شماره دادنامه ……… مرجع رسیدگی : شعبه ………….....

ادامه مطلب...

نمونه رای قلع بنای احداثی

بسمه تعالی (رای دادگاه )  در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم …… به طرفیت خوانده آقای …. به خواسته قلع بنای احداثی به نحو عدوان خوانده در قسمتی از پلاک ثبتی ……&...

ادامه مطلب...

نمونه رای قلع بنای احداثی

بسمه تعالی (رای دادگاه )  در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم …… به طرفیت خوانده آقای …. به خواسته قلع بنای احداثی به نحو عدوان خوانده در قسمتی از پلاک ثبتی ……&...

ادامه مطلب...

نمونه رای عدم تعلق سرقفلی به خواهان...

بسمه تعالی (رای دادگاه ) در خصوص دادخواست خواهان آقای ………. به طرفیت خوانده آقای …… به خواسته دریافت حق کسب و پیشه (سر قفلی ) به این شرح که در تاریخ ……&...

ادامه مطلب...

نمونه رای تعدیل اجاره بها

بسمه تعالی (رای دادگاه ) از توجه به تصویر مصداق اجاره نامه رسمی شماره ……..و ………..و. ……… تنظیمی در مورخه ….. دفتر خانه شماره …&hell...

ادامه مطلب...

نمونه رای حکم به تملیک

بسمه تعالی (رای دادگاه ) در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم ….. به طرفیت خوانده آقای / خانم ….. به خواسته حکم به تملیک ……. به شرح دادخواست تقدیمی ، با توجه به اینکه مطابق ...

ادامه مطلب...