نمونه رای مطالبه نفقه فرزند

خواهان: زهرا…….. خوانده: مهدی…….. کلاسه:…….. تعیین خواسته: نفقه قانونی دخترم طاهره با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه ۳۵ هزار تومان که از تاریخ متارکه&helli...

ادامه مطلب...

نمونه رای تنفیذ طلاق نامه عادی

 بسمه تعالی (رای دادگاه ) در خصوص دادخواست خواهان …….. فرزند .. به طرفیت خوانده ….. فرزند …. به خواسته تنفیذ طلاق نامه عادی مورخ .. به این شرح که به دلیل ناسازگاری شدی...

ادامه مطلب...

نمونه رای مطالبه مهریه

کلاسه: ۱۰-۸۳-۱۹ دادنامه: ۳۲۲ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۴ مرجع رسیدگی: شعبه دهم دادگاه عمومی رشت خواهان: خانم (م- ن) فرزند (س- م) با وکالت خانم (م- ح) به نشانی: رشت … خوانده: آقای (ا- د) فرزند (ع) با وکال...

ادامه مطلب...

نمونه رای طلاق توافقی

رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان اقای محمد با وکالت آقای … به طرفیت خانم سحر بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره … حوزه ...

ادامه مطلب...

نمونه رای منع زوجه از اشتغال به کار...

 بسمه تعالی (رای دادگاه ) در خصوص دادخواست آقای ……… به طرفیت بانو ……….. به خواسته منع اشتغال همسرش از کار و دادخواست دیگر آقای …….به طرفیت ...

ادامه مطلب...

نمونه رای اجرت المثل ایام زناشویی

بسمه تعالی (رای دادگاه ) نظر به تقاضای زوج آقای …….. مبنی بر صدور حکم طلاق با توجه به محتویات پرونده و نظریه داوران و ملاحظه اختلافات خانوادگی زوجین که مثبت عدم تفاهم و ناسازگاری آنها اس...

ادامه مطلب...

نمونه رای طلاق حسب خواسته زوج (شوهر...

بسمه تعالی به تاریخ : ۱۳۷۲/۰۲/۱۴ شماره دادنامه : ۱۴۵۵ شماره پرونده : ۴۱-۷۲ مدنی خاص مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه مدنی خاص ….. دادرس دادگاه : آقای …….. خواهان : آقای محمد تقی .....

ادامه مطلب...

نمونه رای در خصوص زنانی که حکم طلاق...

بسمه تعالی (رای دادگاه ) خانم به طرفیت آقای ……… شوهر دادخواستی تقدیم دادگاه های خانواده نموده که مدعی شده به موجب حکم طلاق صادره از دادگاه خانواده شهر فریدبرک (هسن ) کشور آلمان در...

ادامه مطلب...

نمونه رای اجازه ازدواج به دوشیزه به...

بسمه تعالی (رای دادگاه ) در خصوص درخواست دوشیزه ……. به خواسته تقاضای اجازه ازدواج رسمی به شرح متن به استناد ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی خلاصه آنچه که خواهان طی دادخواست مزبور اعلام کرده که متول...

ادامه مطلب...

نمونه رای نفقه و پرداخت تمام مهریه

بسمه تعالی (رای دادگاه ) خواسه زوجه خانم …….. به تعیین تکلیف نفقه اعم از گذشته و آینده و مطالبه تمام مهریه ما فی القباله و آمادگی تمکین در صورت مفروضه نظر به اینکه خواسته زوجه نفقات گذشت...

ادامه مطلب...

نمونه رای الزام خوانده (زوج) به است...

بسمه تعالی (رای دادگاه ) در مورد دعوی خواهان خانم … به طرفیت آقای …….. به خواسته الزام خوانده به استرداد اجناس جهیزیه موضوع سیاهه عادی بدون تاریخ مضبوط در پرونده مقوم به مبلغ &hel...

ادامه مطلب...

نمونه گواهی عدم امکان سازش (طلاق تو...

بسمه تعالی کلاسه پرونده …… شماره دادنامه : …………. به تاریخ …… در وقت فوق العاده شعبه …. دادگاه عمومی …….. به تصدی امضاء کنند...

ادامه مطلب...