افزایش مجازات ناشی از پذیرش اعتراض ...

این نمونه رأی تصریح می کند که : افزایش مجازات ناشی از پذیرش اعتراض محکوم‌ٌعلیه، وجاهت قانونی ندارد.

ادامه مطلب...

چنانچه دادستان یا نماینده وی در جلس...

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه کیفری استان حضور نداشته باشند، دادنامه صادره نقض می‌گردد.

ادامه مطلب...

رسیدگی به بزه نگهداری مشروب الکلی خ...

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به بزه نگهداری مشروب الکلی خارجی، مصداق نگهداری کالای ممنوع قاچاق بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

ادامه مطلب...

برداشت غیرمجاز مواد معدنی از معدن م...

این نمونه رأی تصریح می کند که : ۱- برداشت غیرمجاز مواد معدنی از معدن متعلق به دولت، مصداق بزه تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی و عمومی است نه تصرف عدوانی.

۲- تصرف عدوانی یک جرم مستمر است؛ بنابر...

ادامه مطلب...

رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری کالای...

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری کالای ممنوعه که بصورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده و مجازات آنها حبس باشد، صرفاً درحیطه صلاحیت دادگاه انقلاب است و سازمان تعزیرات حکومتی...

ادامه مطلب...

جلسه دادرسی دادگاه نظامی باید با حض...

این نمونه رأی تصریح می کند که : جلسه دادرسی دادگاه نظامی باید با حضور شاکی و نماینده حقوقی و قضایی فرماندهی انتظامی تشکیل شود؛ در غیراین صورت، رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است.

ادامه مطلب...

اجرای صیغه طلاق نیازی به شیعه بودن ...

این نمونه رأی تصریح می کند که : اجرای صیغه طلاق نیازی به شیعه بودن مجری طلاق ندارد.

ادامه مطلب...

دادگاه مکلف است به همه اتهامات مندر...

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه مکلف است به همه اتهامات مندرج در کیفرخواست رسیدگی نماید و در صورت مطرح‌شدن اتهام جدید در طی رسیدگی از ناحیه شاکی، پرونده را در آن خصوص به دادسرا اعاده نماید...

ادامه مطلب...

استناد به مهدورالدم بودن مجنی‌ٌعلیه...

این نمونه رأی تصریح می کند که : استناد به مهدورالدم بودن مجنی‌ٌعلیه به معنای آن است که با توجه به قرائن موجود، برای دادگاه احراز شود در تصورات ذهنی متهم، خون مقتول شرعاً مباح بوده است.

ادامه مطلب...

درصورتی‌که دادگاه در حکم صادره به ع...

این نمونه رأی تصریح می کند که : درصورتی‌که دادگاه در حکم صادره به علم قاضی استناد نکرده‌باشد و مستند رأی آن نیز قراینی باشد که اصولاً موجبات حصول علم متعارف را فراهم نمی‌نماید، رأی صادر...

ادامه مطلب...

رأی غیابی قبل از ابلاغ به محکوم‌ٌعل...

این نمونه رأی تصریح می کند که : ۱- رأی غیابی قبل از ابلاغ به محکوم‌ٌعلیه غیابی، قابلیت تجدیدنظرخواهی توسط وکیل تسخیری را ندارد.

۲- دادگاه باید صرف ادعای یکی از طرفین درگیری مبنی بر دفاع‌م...

ادامه مطلب...

صرف ادعای زوجه مبنی بر عدم اشتغال ز...

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف ادعای زوجه مبنی بر عدم اشتغال زوج، بدون آنکه از شروط ازدواج باشد، مجوز درخواست طلاق نیست.

ادامه مطلب...