نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خ...

در خصوص دادخواست خواهان م.الف. بطرفیت خوانده م.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو هر کدام مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدی...

ادامه مطلب...

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی

ر خصوص دعوی خانم س.م. به وکالت از آقایان ۱- م. ۲- ف. شهرتین ظ. به‌طرفیت خانم‌ها ۱- ک. ۲- خ. ۳- ف. ۴- ز. شهرت همگی ظ. خواندگان ردیف اول تا سوم با وکالت آقای ک.ع. دایر بر الزام خواندگان به تنظ...

ادامه مطلب...

نمونه رای ابطال سند رسمی

در خصوص دعوی آقای ع.ج. با وکالت آقای س.الف. به طرفیت ۱- آقای م.ح. با وکالت خانم م.ر. ۲- خانم م.ج. به خواسته ۱) ابطال سند رسمی شماره ۳۳۸۳۹ مورخ ۱۳۷۰/۵/۵، ۲) الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار متر مرب...

ادامه مطلب...