نمونه قرارداد طراحی و خرید آسانسور

طرفین قرارداد
کارفرما
آقای/خانم ………………… به شماره ملی ………………. نام پدر …………&helli

...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد طراحی و خرید آسانسور

طرفین قرارداد
کارفرما
آقای/خانم ………………… به شماره ملی ………………. نام پدر …………&helli

...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی...

۱- طرفین قرارداد:
کارفرما
آقای/خانم … فرزند … متولد … به شماره شناسنامه … تلفن تماس … آدرس …
پیمانکار
آقای/خانم … فرزند … متولد … به

...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد اجرای کاشی کاری و سرا...

ماده ۱- طرفین قرارداد:
این قرارداد فی مابین …………….. به آدرس ……………………………… و شماره...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد طراحی و محاسبه ساختما...

ماده ۱- طرفین قرارداد
قرارداد حاضر فی ما‌بین؛
……………… به نمایندگی آقای…………… به شماره ملی ………&hel...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد اجرای داربست

ماده ۱- طرفین قرارداد
این قرارداد مابین آقای/خانم …………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …&...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد تولید، فروش و تحویل پ...

ماده ۱- طرفین قرارداد
این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت …………… به نمایندگی …………… به آدرس ……...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد محوطه سازی

ماده ۱- طرفین قرارداد
این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ……………. تلفن ……&...

ادامه مطلب...

نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی

ماده ۱- طرفین قرارداد
قرارداد حاضر فی ما‌بین ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……&hell...

ادامه مطلب...