نمونه قرارداد تولید، فروش و تحویل پ...

ماده ۱- طرفین قرارداد
این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت …………… به نمایندگی …………… به آدرس ……...

ادامه مطلب...