مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس ه...

مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی، نقش مهمی در زنجیره خرید و فروش املاک دارند؛ مردم هم به واسطه عرفی که از قدیم بوده و اعتمادی که به کارآمدى و دانش صاحبان این دفاتر دارند، سرنوشت اموال خود را به ا...

ادامه مطلب...

نمونه رای انتقال مال غیر

حسب محتویات پرونده م.ش. فرزند ع. متهم است به فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۰ متر مربع از پلاک ۵۲ فرعی از ۹۲ اصلی واقع در روستای ج. به شرح مندرج در پرونده؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرو...

ادامه مطلب...

نمونه رای فروش مال غیر

در خصوص اتهام الف.الف. فرزند ص.، دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۹۸۵۷۰۲۰۱۱ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و شکایت ر.الف. فرزند ع.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوص...

ادامه مطلب...