نمونه رای حضانت

درخصوص دادخواست آقای س.پ. با وکالت آقای الف. به‌ طرفیت خانم م.ب. فرزند ر. به‌ خواسته حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، با توجه به سن طفل مشترک به‌نام م....

ادامه مطلب...

نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت

در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌ال...

ادامه مطلب...

نمونه رای الزام به تمکین

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست م.ر. فرزند م. به‌طرفیت ز.م. فرزند م. به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین و بدین شرح خواهان توضیح داده است: که اینجانب با خوانده در بهمن سال ۱۳۹۰ ازد...

ادامه مطلب...

نمونه رای مطالبه مهریه

در خصوص دعوی خانم ز.ح. فرزند م. با وکالت س.ص. و ح.ز. به طرفیت الف.ب. فرزند الف. با وکالت م.ع. به خواسته مطالبه مهریه با احتساب خسارات دادرسی، با ملاحظه تصویر مصدق عقدنامه (سند نکاحیه) رسمی به شماره ۲۹...

ادامه مطلب...

نمونه رای حضانت

در خصوص دعوی آقای ع.الف. فرزند ه. به طرفیت خانم ب.م. فرزند م. با وکالت خانم الف.ط. دایر به صدور حکم حضانت فرزند دختر بنام پ. متولد ۱۳۸۵/۵/۳۰ به دلیل جدایی زن و شوهر از یکدیگر به واسطه طلاق و ازدواج خو...

ادامه مطلب...

نمونه رای خلع ید

رای
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت خانم ص.ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۲۴/۹/۹۲ شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن و در مورد دعوی خانم ص. با و...

ادامه مطلب...

نمونه رای الزام به تمکین

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست م.ر. فرزند م. به‌طرفیت ز.م. فرزند م. به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین و بدین شرح خواهان توضیح داده است: که اینجانب با خوانده در بهمن سال ۱۳۹۰ ازد...

ادامه مطلب...

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خ...

در خصوص دادخواست خواهان م.الف. بطرفیت خوانده م.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو هر کدام مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدی...

ادامه مطلب...

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی

ر خصوص دعوی خانم س.م. به وکالت از آقایان ۱- م. ۲- ف. شهرتین ظ. به‌طرفیت خانم‌ها ۱- ک. ۲- خ. ۳- ف. ۴- ز. شهرت همگی ظ. خواندگان ردیف اول تا سوم با وکالت آقای ک.ع. دایر بر الزام خواندگان به تنظ...

ادامه مطلب...

نمونه رای مطالبه وجه سفته

خلاصه خواسته وکیل خواهان به طرفیت خوانده تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه دو فقره سفته شماره های ۵۳۲۸۱۵ و ۲۰۶۱۷۱ هر کدام به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی و حق...

ادامه مطلب...

نمونه رای ابطال رای داوری

در خصوص دادخواست خانم س.ت. به وکالت از شرکت مهندسی بین المللی پ. به شماره ثبت … به مدیرعاملی آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.ش. به خواسته ابطال رای داوری به جهت خروج از مهلت و بی اعتباری شرط داوری ...

ادامه مطلب...

نمونه رای استرداد جهیزیه

در خصوص دادخواست خانم م.ن. فرزند ب. با وکالت آقای م. به طرفیت آقای ر.ع. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست پیوستی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و ضمایم و ملاحظه سند نکاح...

ادامه مطلب...