نمونه رای ترک انفاق

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. ۱- ه.ی. ۲- الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۲۱ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام عدم پرداخت نفقه زوجه اش خانم ل.ع. به شرح مندرجا...

ادامه مطلب...

نمونه رای ترک انفاق

در خصوص اتهام آقای م.ر. فرزند ذ، دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم ر.ق. فرزند ع.؛ دادگاه توجهاً به کیفرخواست صادره و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و ملاحظه اوراق و محتویات پرو...

ادامه مطلب...