نمونه شکواییه چک بلامحل

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
مشتکی عنه … فقره چک به شماره ………. در تاریخ ……… عهده بانک …… در شهرستان ……… شماره ……… به مبلغ ………. ریال به دلیل بدهی در وجه بنده صادر نمودند. اینجانب در تاریخ معین ش...

ادامه مطلب...

نمونه شکواییه چک بلامحل به علت مسدو...

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
مشتکی عنه … فقره چک به شماره ………. در تاریخ ……… عهده بانک …… در شهرستان ……… شماره ……… به مبلغ ………. ریال به دلیل بدهی در وجه بنده صادر نمودند. اینجانب در تاریخ معین ش...

ادامه مطلب...